Berati i “It’s my Love”, i dënuar pasi kishte rra’hur një vajzë për 230 euro

srewr

Berati i “It’s my Love”, i dënuar pasi kishte rra’hur një vajzë për 230 euro

Kandidati nga Mitrovica i emisionit “It’s my Love”, Berat Xhelili, është i dënuar nga Gjykata Themelore në Drenas pasi kishte rra hur një vajzë dhe ia kishte marrë 230 euro.

Sipas raportimit të Betimit për Drejtësi, Berat Xhelili ishte duke u kthyer nga pushimet në Shqipëri me një vajzë derisa në Komoran kanë ndaluar pas një marrëveshje të atëçasshme.


Aty, sipas aktakuzës, Berat Xhelili e ka rr ah ur vajzën me grus hte dhe ia ka shk ulur flokët, pas një fjalo sje ku bëhej fjalë për 230 eurot që Berati ia kishte marrë asaj vajze.

Gjykata Themelore në Prishtinë, dega në Drenas, ka shpallur aktgj ykim dë nues ndaj të akuz uarit për lënd im të lehtë trupor, Berat Xhelili. Aktgj ykimi dën ues është shpallur të hënë, nga gjykatësi Shefqet Baleci, pas mbajtjes së seancës fillestare. I akuz uari Xhelili është dënuar me gjobë në shumë prej 620 euro, në të cilin dënim do të llogaritet dhe koha e kaluar në parabu rgim, nga data 19 korrik 2020 deri më 18 gusht 2020.

Kurse, pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil. Në seancën fillestare, pas leximit të akta kuzës nga ana e prokurorit Musa Mehaj, i akuz uari është deklaruar fajtor për veprën që i vihet në barrë.

Me pranimin e fajësisë, u pajtuan prokurori Mehaj si dhe mbrojtësi i të akuz  uarit, avokati Berat Peci, duke propozuar që i njëjti akt të merret si rrethanë lehtësuese. Avokati Peci, si rrethana lehtësuese propozoi që të merret parasysh dhe fakti që i njëjti nuk është ndeshur asnjëherë me ligjin, faktin se e dëmtuara me shënim zyrtar ka tërheq deklaratën e saj dhe e njëjta ka raportin e të mira me të mbrojturin e tij dhe se ka kërkuar falje për atë që ka ndodhur. Prokuroria Themelore në Prishtinë, me 24 gusht 2020, ka ngritur aktakuzë kundër të akuzuarit Berat Xhelili, të cilin e ka ngarkuar me veprën penale, lë ndim i lehtë trupor, nga neni 185 paragrafi 1.4, të Ko dit Pen al të Republikës së Kosovës. Sipas aktakuzës, me 19 korrik 2020, rreth orës 10:30, në fshatin Komoran, Komuna e Drenasit, i pandehuri për shkak të mosmarrëveshjeve të atëçastshme me të dëmtuarën L. M, i njëjti ka ushtruar dhu në fiz ike ndaj të dëmtuarës me qëllim të cenimit të dinjitetit të saj, raporton Betimi për Drejtësi. Tutje thuhet se ka vepruar në atë mënyrë, që gjatë kthimit me veturë nga pushimet e kaluara Shqipëri, janë fjalosur lidhur me parat të cila i kishte marrë i pandehuri në shumë prej 230 euro të dëm tuarës dhe kur kanë mbërritur në Komoran, i pandehuri ka përdorur for cën fizike ndaj të njëjtës, duke e go dit ur me gru shte në fytyrë e tërh equr për flokësh. Si pasojë e këtyre veprimeve të njëjtës i ka shka ktuar lën dime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin, në forme të gërv ishtjes në regjionin e fytyrës, shk ulje e flokëve përpara dhe lë ndim i dy dhë mbëve të sipërm, thuhet në akt akuzë.

Shperndajeni :
Reklamo Këtu